۱۳۹۷ شنبه ۲۷ مرداد
 شماره ۴۰۲۷  |  ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ بهمن
تبلیغات
samsung eidi سام سرویس online كانال تلگرام روزنامه اعتماد
جلد دوم
«كيپ تاون» شدن دور از انتظار نيست تجربه «كيپ‌تاون» و نبود مديريت واحد شهري در ايران
اتمام كامل ذخاير آب قابل تصور نيست
با شدت كمتر شبيه 
آفريقاي جنوبي هستيمتعدد مراكز تصميم‌گيري
چاره؛ مديريت
 واحد شهري است
سيستان فلج شده است
 متولي مديريت بحران آب، وزارت نيرو است
samsung
اول راست
عنوان صفحه‌ها
کارتون
image
امکانات